Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne


Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub


nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot


reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy


reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualniejakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobuprzedstawienia go Klientowi miał posiadać.Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad

zamiastzaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i

znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
inny sposób zaspokojenia.Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi nareklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił
odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznałreklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innymtrwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)"
W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnioneprzez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w


terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl